Tytuł artykułu: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla

Autorzy: MAŁUSZYŃSKA, I., MAŁUSZYŃSKI, M.J., ANCUTA, M.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, Powiśle, tereny poprzemysłowe, miejska przestrzeń publiczna

Streszczenie: Rewitalizacja przestrzeni miejskich może przywrócić znaczne powierzchnie terenów poprzemysłowych, które były wyłączone z użytkowania do ponownego zagospodarowania. Działania te są możliwe dzięki tworzonym programom rewitalizacji, w ramach których określa się obszar i zakres prac dla danych rejonów, wraz ze wskazaniem ich późniejszego zagospodarowania zgodnego z potrzebami społeczności i planami zagospodarowania miast. W pracy przestawiono przykłady działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenach poprzemysłowych m.st. Warszawy, zlokalizowanych na Powiślu i obejmujących zabiegi, których następstwem może być powstanie miejskich przestrzeni publicznych wykorzystujących walory krajobrazowe terenów przyległych do Wisły.

Cytowanie w stylu APA: Małuszyńska, I., Małuszyński, M.J. & Ancuta, M. (2014). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (1), 99-109.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Małuszyńska, Małuszyński & Ancuta, 2014), następne powołania: (Małuszyńska i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Małuszyńska, Ilona, Marcin J. Małuszyński, Marta Ancuta. "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 63 ser., vol. 23, nr 1, (2014): 99-109.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Małuszyńska, Małuszyński, & Ancuta 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Małuszyńska_Małuszyński_Ancuta_2014_PNIKS, author={Małuszyńska, Ilona and Małuszyński, Marcin J. and Ancuta, Marta}, title={Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m.st. Warszawy na przykładzie Powiśla.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN63/A9/art9.pdf}, year={2014}, volume={23 (1)}, number={63}, pages={99-109}}

Pełny tekst PDF


Go Back